I. Základní ustanovení
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Návštěvou stránek www.cukrarstvivenezia.cz potvrzujete, že jste si vědomi těchto Podmínek, bezvýhradně s nimi souhlasíte a zavazujete se podle Podmínek postupovat a dodržovat je. Podmínky používání stránek www.cukrarstvivenezia.cz se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu navštívit nebo užívají stránky www.curkarstvivenezia.cz a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na těchto stránkách. 1.2. Prodávajícím je Cukrárna a kavárna Venezia, Antonín Pudil, IČ: 866 48 021, se sídlem V Zahrádkách 2026/2, Praha 3, PSČ 130 00. 1.3. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího v postavení spotřebitele, výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími, především pak zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění. 1.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv funkci nebo vzhled portálu www.cukrarstvivenezia.cz, včetně, ale ne pouze obsahu, dostupnosti a nástrojů nutných k používání služby. Prodávající je dále oprávněn změnit či zrušit jakoukoliv informaci, kategorii informací, jakoukoliv platební metodu, rychlost poskytování služby nebo frekvenci informací poskytovaných svým uživatelům. 1.5. Prodávající a provozovatel portálu www.cukrarstvivenezia.cz nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb portálu www.cukrarstvivenezia.cz nebo jejich nefunkčností, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na portálu www.cukrarstvivenezia.cz. Výše uvedené zahrnuje zejména škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat uživatele, neoprávněný přístup k přenosům a datům uživatele a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. II. Bezpečnost a ochrana informací 2.1. Prodávající prohlašuje, že nakládání s osobními údaji, které kupující v rámci obchodně-závazkového vztahu prodávajícímu poskytne, se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění. 2.2. Prodávající zaručuje, že tyto údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetím osobám apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména). III. Práva a povinnosti stran 3.1. Uzavřením kupní smlouvy: . vzniká prodávajícímu povinnost objednané výrobky v souladu s těmito Podmínkami kupujícímu odevzdat; . vzniká kupujícímu povinnost objednané zboží odebrat a zaplatit celkovou cenu. 3.2. U zboží objednávaného přes objednávkový formulář na adrese: Chyba! Odkaz není platný. je nutné zaplatit celkovou nebo zálohovou cenu (dle povahy produktu) předem na bankovní účet č. 107 - 343450257/0100. V případě, že kupující tuto částku neuhradí, je prodávající oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit a objednané zboží kupujícímu nedodat. IV. Objednávání 4.1. Objednávat je možno následujícími způsoby: . prostřednictvím objednávkového formuláře na adrese http://www.cukrastvivenezia.cz; elektronickou poštou na adrese: venezia@antoninpudil.cz; . expresní objednávky na tel: +420 605 992 322; . telefonicky na tel. číslech +420 312 240 105 (pro cukrárnu Kladno) nebo +420 312 547 171 (pro cukrárnu Slaný;) . osobně v cukrárnách Kladno nebo Slaný. 4.2. U každé objednávky je nutné uvést následující údaje: . jméno a příjmení kupujícího; . objednávkové číslo ; . počet kusů; . telefonický kontakt; . e-mailovou adresu; . datum a čas vyzvednutí objednávky; . místo vyzvednutí objednávky (Kladno nebo Slaný); . veškeré další informace nebo požadavky, které kupující k objednávce požaduje uvést prodávajícímu. 4.3. Po odeslání objednávky prodávajícímu se objednávka pro kupujícího stává závaznou! V případě objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na adrese: http://www.cukrastvivenezia.cz se pak objednávka stává závaznou stiskem tlačítka "odeslat", které je součástí objednávkového formuláře. 4.4. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, a že s nimi souhlasí. 4.5. Provedená objednávka je po svém odeslání archivována v databázi prodávajícího. Kupující má po uskutečnění objednávky možnost jejího vytištění. V. Nákupní a dodací podmínky 5.1. Kupní smlouva je uzavřena poté, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího. Objednávka bude potvrzena na e-mailovou adresu nebo SMS zprávou uvedenou v objednávce kupujícího. U první objednávky bude nadto objednávka potvrzena nejprve telefonicky. 5.2. Objednané zboží je možné si vyzvednout v provozovnách prodávajícího na adrese Kladno nebo Slaný, u expresních objednávek je pouze možnost v provozovně ve Slaném. 5.3. Objednávku cukrárenských zákusků a celých klasických dortů je nutné učinit nejpozději do 48:00 hodin před expedicí. 5.4. Objednávku mini desertů je nutné učinit nejméně 5 kalendářní dnů před požadovaným dnem dodání. 5.5. V okamžiku zaplacení celkové částky nebo zálohy objednaného zboží v hotovosti nebo na účet prodávajícího začíná běžet lhůta uvedená v odst. 5.3. a 5.4. těchto Podmínek, tzn. že kupující je oprávněn si objednané zboží dle odst. 5.3. těchto Podmínek vyzvednout až za 48 hodin po úhradě celkové nebo zálohové kupní ceny za objednané zboží a dle odst. 5.4. těchto Podmínek až za 5 kalendářních dní po úhradě celkové nebo zálohové kupní ceny za objednané zboží. 5.6. K objednávce cukrářských výrobků je vždy účtováno balné (dortová krabice) ve výši 15,-Kč za každý jednotlivý výrobek. 5.7. Kupující je povinen bezprostředně při předání překontrolovat stav produktu podle objednávkového listu a odmítnout převzetí neúplného nebo poškozeného produktu. VI. Platební podmínky 6.1. Zakoupené zboží je možno uhradit: . v hotovosti na prodejnách Kladno a Slaný; . platbou předem bankovním převodem. 6.2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. VII. Skladovací podmínky, reklamace a odstoupení od smlouvy 7.1. Minimální trvanlivost cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně je 24 hodin od dodání zboží prodávajícím. Veškeré výrobky přitom musí být celou dobu skladovány při teplotě do 8°C. V případě nedodržení těchto podmínek není kupující oprávněn výrobky reklamovat. 7.2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u prodávajícího výhradně v jeho provozovně. U cukrářské výroby a studené kuchyně pak nejpozději do 24 hodin od dodání zboží. Reklamovat je možné pouze zboží, u kterého byly dodrženy skladovací podmínky. 7.3. Prodávající výslovně upozorňuje, že u cukrářských výrobků, jakož i u výrobků studené kuchyně nemůže kupující podle ust. § 1837 písm. e) Občanského zákoníku od uzavřené kupní smlouvy platně odstoupit. VIII. Informace o výrobcích 8.1. Informace o výrobcích a jejich fotografie umístěné na internetových stránkách www.cukrarstvivenezia.cz mají ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží. IX. Závěrečná ustanovení 9.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 05. 2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.